Käyttö- ja toimitusehdot

Inhimillinen itsetuntemus -palvelun käyttöehdot

Inhimillinen itsetuntemus on Inhimillinen itsetuntemus Oy:n verkkokursseja tuottava palvelu (jäljempänä Palvelu). Avaamalla tämän verkkopalvelun käyttäjä (jäljempänä Asiakas) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä Käyttöehdot). Mikäli Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua.

Asiakkaan ja Inhimillinen itsetuntemus Oy:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä www.inhimillinenitsetuntemus.fi -internetsivustolla. Ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet Palvelun käyttöehdot. Mikäli johonkin Palveluun kuuluvaan osioon sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä Palvelun erityisehtoja.

Muutokset käytötehdoissa ja palvelussa

Inhimillinen itsetuntemus Oy:llä on oikeus muuttaa Käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan Palvelun verkkosivuilla ja rekisteröityneille asiakkaille sähköpostilla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Inhimillinen itsetuntemus Oy pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Inhimillinen itsetuntemus Oy:llä on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Inhimillinen itsetuntemus Oy pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

Palvelun toimittaminen ja käyttö

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Inhimillinen itsetuntemus Oy ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Inhimillinen itsetuntemus Oy:llä on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

Inhimillinen itsetuntemus Oy:llä on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia osapuolia taikka on muutoin Käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. Inhimillinen itsetuntemus Oy voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn Palveluun.

Palvelun käyttö

Asiakas saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan.

Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai itse Palvelulle. Inhimillinen itsetuntemus Oy voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.

Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä tai tuotteiden toimituksen kannalta tarpeellisten yhteystietojen luovuttamista Inhimillinen itsetuntemus Oy:lle.

Tunnisteet / Tuotelinkit

Asiakkaan Palvelusta mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet (kuten käyttäjätunnukset ja salasanat) / tuotelinkit säilyvät Inhimillinen itsetuntemus Oy:n omistuksessa eikä Asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä Asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Asiakas on vastuussa kaikesta tunnisteilla tapahtuneesta käytöstä.

Jos tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä Palvelun asiakaspalveluun ([email protected]). Inhimillinen itsetuntemus Oy:llä on tällöin oikeus sulkea Asiakkaan pääsy Palveluun.

Inhimillinen itsetuntemus Oy:llä on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, Asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät.

Maksulliset palvelut ja laskutus

Palvelun kautta on tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita. Maksullisten palveluiden ja tuotteiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Inhimillinen itsetuntemus Oy:llä on oikeus muuttaa Palvelun hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Inhimillinen itsetuntemus Oy:llä on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

Mikäli Inhimillinen itsetuntemus Oy lopettaa maksullisen palvelun tarjoamisen sen ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu Inhimillinen itsetuntemus Oy palauttamaan Asiakkaalle määrän, joka vastaa Asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää 30 euroa ja, että Asiakas ilmoittaa Palvelun asiakaspalveluun määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

Vastuu palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus

Inhimillinen itsetuntemus Oy:n vastuusta

Inhimillinen itsetuntemus Oy ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Inhimillinen itsetuntemus Oy ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Inhimillinen itsetuntemus Oy ei vastaa Palvelun sisällöstä, eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

Inhimillinen itsetuntemus Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Vahingonkorvausta on vaadittava kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Maksullisten palveluiden osalta Inhimillinen itsetuntemus Oy:n vastuu kaikista vahingoista rajoittuu aina enintään Asiakkaan vahingon kohteena olevasta maksullisesta palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään. 

Asiakkaan vastuusta

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Palvelulle, Inhimillinen itsetuntemus Oy:n sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Inhimillinen itsetuntemus Oy:lle, sen sopimuskumppaneille tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

Oikeudet palveluun ja palvelun sisältämään materiaaliin

Oikeudet

Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Inhimillinen itsetuntemus Oy:llä tai sen sopimuskumppaneilla. Inhimillinen itsetuntemus Oy:llä on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Asiakkaan Palvelun kautta Palvelun julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit) lähettämää tai välittämää aineistoa Inhimillinen itsetuntemus Oy:n liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai muussa toiminnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Inhimillinen itsetuntemus Oy:n saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Inhimillinen itsetuntemus Oy:n tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. 

Käyttöoikeuden voimassaolo

Asiakkaan käyttöoikeus palvelun materiaaleihin säilyy ainoastaan niin kauan, kuin tuotteen tiedoissa on ilmoitettu. Mikäli tuotteessa ei ole ilmoitettu materiaalin käyttöoikeusaikaa, se on enintään 3 kuukautta tuotteen hankintapäivämäärästä.

Sallittu ja kielletty linkitys Palveluun

Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle www.inhimillinenitsetuntemus.fi. Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Inhimillinen itsetuntemus Oy:n etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Tietosuoja

Tietoturva

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Inhimillinen itsetuntemus Oy pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.

Inhimillinen itsetuntemus Oy ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Palvelun käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista. 

Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt kaikki evästeet evästekäytäntöjemme mukaisesti. Alla lista käytetyistä evästeistä (ei sisällä verkkokurssialusta omia välttämättömiä evästeitä).

Suorituskyvylliset evästeet:

- Google Analytics

Kohdentavat evästeet:

- Facebook pixel

Toiminnalliset evästeet:

- Ei toiminnallisia evästeitä

Jos haluat muuttaa valintaasi evästeiden suhteen voit tehdä sen klikkaamalla alla olevaa valinta-nappia.

Hyväksyn evästeet

Tietojenkäsittely ja yksityisyydensuoja

Maksukorttitiedot välitetään salatussa yhteydessä suoraan maksujärjestelmään. Maksunvälittäjinä toimii Stripe (www.stripe.com) sekä Paytrail (www.paytrail.com). Mikäli asiakas on halunnut tallentaa maksukortin tiedot, asiakas voi milloin tahansa poistaa maksukorttitietonsa palvelusta.

Palvelu tallentaa vain ne tiedot jotka ovat välttämättömiä jäsenyyden toimittamisen kannalta.

Inhimillinen itsetuntemus Oy poistaa asiakkaan tiedot kirjallisen pyynnön perusteella.

Käyttöoikeuden rajoittaminen

Inhimillinen itsetuntemus Oy:llä on oikeus rajoittaa tai estää Palvelun käyttö Asiakkalta.

Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta jäävät näihin käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset voimaan. 

Erimielisyydet

Inhimillinen itsetuntemus Oy:n ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa. 

Yhteystiedot

Inhimillinen itsetuntemus Oy yhteystiedot ilmenevät Palvelun kotisivuilta

Käyttöoikeuden siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle ilman Inhimillinen itsetuntemus Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta. Inhimillinen itsetuntemus Oy:llä on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä Asiakkaalle. Inhimillinen itsetuntemus Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta Inhimillinen itsetuntemus Oy:n ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa.

Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 27.4.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi. Ehtoja sovelletaan myös aiempiin Palvelun asiakkuuksiin ja ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet Inhimillinen itsetuntemus Oy:n Internet-palveluiden käyttöehdot

Asiakkaan vakuutus

Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa Käyttöehtoihin ja muihin mahdollisiin Palvelua koskeviin erityisehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelujen käytössä edellä mainittuja ehtoja.

Muita erityisehtoja palvelun käyttäjille

Tuotelinkit ovat henkilökohtaisia. Käyttäjätunnuksia ja/tai tuotelinkkejä ei ole luvallista luovuttaa toiselle eikä käyttäjälle ole lupa jakaa palvelusta hankittua materiaalia toisille.

Väärinkäytöstä käyttäjätunnus ja/tai tuotelinkki suljetaan välittömästi.

Yhteystietojen muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi Palvelun asiakaspalveluun

Materiaalien käyttöoikeus

Materiaalien kaikki oikeudet säilyvät aina materiaalien tuottajilla tai Inhimillinen itsetuntemus Oy:llä. Palvelussa olevien materiaalien kaikenlainen kopiointi, jakaminen, jälleenmyyminen on ehdottomasti kielletty.

Maksaminen

Maksulliset tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Visa, Visa Electron, Mastercard credit / debit, American Express, Diners Club.

Maksupalvelutarjoaja Stripe

Kuukausijäsenyyden osalta maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Stripe.

Stripe on turvallinen ja helppo maksutapa, jonka välityksellä voi tehdä ostoksia luottokortilla (Visa, MasterCard, American Express). Maksu tapahtuu Stripen sivuilla, jonne käyttäjä ohjataan automaattisesti ostoksen yhteydessä. Kun maksat ostoksen Stripen tarjoamilla luottokorttimaksuilla, hyväksyt Stripen ehdot, jotka löydät täältä.

Stripe näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Maksamiseen liittyvissä reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä Palvelun asiakaspalveluun ([email protected]).

Maksupalveluntarjoaja Paytrail

Muiden kuin Kuukausijäsenyyden maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä Palvelun asiakaspalveluun ([email protected]).

Tarkemmat Paytrailin maksuehdot löydät täältä: 

https://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 020 718 1830
www.paytrail.com

Jousto lasku ja osamaksu

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti.

Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta maksuaikaa. Ostokseen lisätään 2,90€:n laskutuslisä. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90€/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90€/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia.

Joustolla ostaminen on turvallista. Ensimmäisen ostoksen yhteydessä teet vahvan sähköisen tunnistautumisen. Palaavana asiakkaana voit tunnistautua helposti puhelimeen lähetettävän kertakäyttöisen koodin avulla. Jokaisen ostoksen yhteydessä teemme reaaliaikaisen ja automatisoidun luottopäätöksen. Maksutapahtuma ja tietojen välitys tapahtuu aina suojatussa yhteydessä. Lasku toimitetaan sähköpostitse. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy.

Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com. Jousto –verkkokaupan mukavin maksutapa!

Walley Lasku/Osamaksu

Joustoa ja valinnanvapautta – maksa kerralla tai osissa, valitsemassasi tahdissa

Lasku ja tililuotto antavat sinulle lisää aikaa verkkokauppaostostesi maksamiseen. Niitä käyttämällä voit odotella tilauksesi saapumista rauhassa ennen sen maksamista. Maksun voit tehdä joko kerralla laskulla tai pienemmissä osissa tililuotolla, jolloin voit suorittaa kuukausittain sinulle parhaiten sopivan summan ja jakaa maksun enintään 36 kuukauden ajalle.

Laskulla ilmaista maksuaikaa – turvallista ja helppoa asiointia

Laskulla saat aina 45 päivää korotonta maksuaikaa verkkokauppaostoksillesi. Pitkä maksuaika mahdollistaa sen, että ehdit tarkistaa ostoksesi ja tarvittaessa palauttaa sen ennen laskun erääntymistä.

Maksuaikaa hyödyntääksesi tarvitset myönteisen luottopäätöksen, jonka hakeminen käy helposti ostotapahtuman yhteydessä. Voit hakea sitä, jos olet vähintään 18 vuoden ikäinen ja sinulla on suomalainen henkilötunnus sekä vakituinen, virallinen kotiosoite Suomessa. Myös luottotietosi tarkistetaan Bisnode Finland Oy:n rekisteristä.

Maksutapaa voidaan käyttää jopa 5 000 € ostoksiin.

Kun olet saanut myönteisen luottopäätöksen sekä vahvistanut ostotapahtuman, saat laskun ostoksestasi sähköpostiisi. Jos haluat maksaa laskun pienemmissä osissa ja sinulle paremmin sopivalla maksuajalla (1-36 kk), sinun tulee tehdä jatkuvaa luottoa koskeva luottosopimus Norion Bank AB:n kanssa kirjautumalla Omille Sivuille osoitteessa my.walley.fi. Luottosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä sinulle myönnetään luottoraja, joka on käytettävissä myöhempiin ostoksiin luottoehtojen mukaisesti.

Kun sinulla on voimassa oleva luottosopimus, sinun tulee maksaa eräpäivään mennessä vain saamallasi laskulla mainittu vähimmäissumma mutta voit halutessasi suorittaa myös tätä suuremman summan. Sen jälkeen sinulle lähetetään kuukausittain sähköpostitse tililasku, kunnes luotto on kokonaan maksettu. Voit aina halutessasi lyhentää luottoasi myös tililaskulla mainittua vähimmäissummaa suuremmissa osissa.

Luottokustannukset ja luottoesimerkki: KAUPPIAAN NIMI verkkokaupassa sovelletaan kampanjaehtoja, joiden mukaisesti tililuoton korko on 19,2 % nimellisenä vuosikorkona ilmaistuna ja kuukausimaksu on 2,95 € kuukaudessa (ensimmäisellä laskulla 3,80 €). Jos myönnetty luottoraja on 1 000 € ja se on kokonaisuudessaan käytetty KAUPPIAAN NIMI verkkokaupasta tehtyihin ostoksiin sekä luotto maksetaan takaisin 36 kuukauden aikana, sovellettavilla kampanjaehdoilla todellinen vuosikorko on 28,6 %, luottokustannusten yhteismäärä 403 €, maksettava kokonaismäärä 1 403 € ja maksuerien lukumäärä 36 kpl. Viivästyneistä maksuista veloitetaan lainmukaiset muistutusmaksut ja perintäkulut sekä korkoa viivästyneeltä ajalta.

Luottoehdot

Laskun ja luoton myöntäjä on Norion Bank AB, organisaationumero 556597-0513, joka on Walley-tavaramerkin rekisteröity haltija.
Lilla Bommens Torg 11, Box 11914, SE-404 39. Lisätietoja: https://www.norionbank.fi/tietoja-yrityksesta/norion-bank-group-fi/tuotemerkit 

Saat täydelliset ehdot ja tiedot Walley Laskusta ja Tililuotosta seuraavista linkeistä:

Tarkempi palvelukuvaus: https://www.walley.fi/asiakaspalvelu/

Yleiset lasku- ja tililuottoehdot: https://cdn.walleypay.com/terms/Terms_FI.pdf

Vakiomuotoiset Eurooppalaiset kuluttajaluottoehdot: https://cdn.walleypay.com/terms/SECCI_FI.pdf

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.